ഫയലുകള്‍ PDF ആക്കാന്‍ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍


Word ലും  Excel ലും മറ്റും ഉള്ള ഫയലുകള്‍ PDF ആക്കാന്‍ ഇതാ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍
എന്നിട്ട് അത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.
ഇനി PDF ആക്കേണ്ട ഫയല്‍ എടുക്കുക.
അതില്‍ File ല്‍ നിന്നും  Print എടുക്കുക. (അല്ലെങ്കില്‍ Ctrl+P പ്രസ്സ്‌ ചെയ്യുക).
Printer Name എന്നിടത്ത്  PDF Creator സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്യുക.
Ok പ്രസ്സ്‌ ചെയ്യുക.
ശേഷം ഇത് സേവ് ചെയ്യുക.2 comments:

Previous Page Next Page Home