എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (P&M) എന്ന തസ്തിക പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുക.

       ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസുകളില്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവിധ തസ്തികകളുണ്ട്. എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (WW), എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ജനറല്‍ ), എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹൗസിംഗ്), എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (P&M) എന്നിവ. ഇതില്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (P&M) എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന്‍റെ ജീവനക്കാരും മറ്റുള്ളവര്‍ 

ഫയലുകള്‍ PDF ആക്കാന്‍ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍


Word ലും  Excel ലും മറ്റും ഉള്ള ഫയലുകള്‍ PDF ആക്കാന്‍ ഇതാ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍
എന്നിട്ട് അത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.
ഇനി PDF ആക്കേണ്ട ഫയല്‍ എടുക്കുക.
അതില്‍ File ല്‍ നിന്നും  Print എടുക്കുക. (അല്ലെങ്കില്‍ Ctrl+P പ്രസ്സ്‌ ചെയ്യുക).
Printer Name എന്നിടത്ത്  PDF Creator സെലക്റ്റ്‌ ചെയ്യുക.
Previous Page Next Page Home