വരൂ ഇന്‍കംടാക്സ് കണക്കാക്കാം ...

2013 - 14 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കഴിയാറായി വരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ഇന്‍കംടാക്സ് അതാത് മാസം അടയ്ക്കാത്തവര്‍ ഇനിയെങ്കിലും അടച്ചു തുടങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ 2014 ഫെബ്രുവരിയില്‍ എല്ലാംകൂടി ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടിവരും. അത് നിയമ വിരുദ്ധവുമാണ്.


 ഇന്‍കംടാക്സ് കണക്കാക്കുന്ന വിധം, ഇന്‍കംടാക്സിന്‍റെ താരിഫ്‌ , ഇന്‍കംടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എന്നിവയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.Departmental Test ന് വേണ്ടി ഒരു Software

          "Departmental Test" പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആണ് ഇത്. KSR, Introduction എന്നിവയ്ക്ക് 5 ഉം KTC, KFC, MOP എന്നിവയ്ക്ക്  3 ഉം Model Test കള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ Model Test ലും 100 ചോദ്യങ്ങള്‍ വീതം ഉണ്ട്.

Previous Page Next Page Home