എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (P&M) എന്ന തസ്തിക പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുക.

       ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ബ്ലോക്ക്‌ ഓഫീസുകളില്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ വിവിധ തസ്തികകളുണ്ട്. എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (WW), എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ജനറല്‍ ), എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹൗസിംഗ്), എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (P&M) എന്നിവ. ഇതില്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (P&M) എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന്‍റെ ജീവനക്കാരും മറ്റുള്ളവര്‍ 
ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്‍റെ  ജീവനക്കാരുമാണ്. എല്ലാ തസ്തികയും 13900 - 24040  സ്കെയിലിലും ആയിരുന്നു.
       എന്നാല്‍ എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  വകുപ്പില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്‍ പ്രകാരം അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഉയര്‍ത്തുകയും തല്‍ഫലമായി RA യുടെ ശമ്പള സ്കെയില്‍ 16180 - 29180 ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്  ഗ്രാമവികസന  വകുപ്പിലെ ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ യ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ (P&M) എന്ന തസ്തിക പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്ത് ജോയിന്‍റ് ബി.ഡി.ഒ (P&M) എന്നാക്കി മാറ്റണം. ഇതിന് വകുപ്പ് തലത്തിലും സംഘടനാ തലത്തിലും അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം.6 comments:

 1. First of all expel them from RD dept.What they are actually doing.They are not doing any EXTENSION work.They are just doing compiling work. That means, tallying or joining the data which VEOs and other EOs given.This work can be done by anybody. The same mode of work is done by NREGS Data Entry Operators. It can easily be handled by EOs of RDD. Here the problem is that, by the policy of Govt.,an external authority is needed to compile the data of every departments. But in practice the present EO(P&M)s are act as like RD staff. That' why, I say they must expel froms RDD.Because the purpose of the Govt. is not served.

  ReplyDelete
 2. If The actual extension works done by EO(P&M) in RDD ,then we can see what are expelled from RDD.if RDD must take steps to compile the data of RDD ,then it must be done by EO(P&M).a complaint is presently EO(P&M)'s act as like RD staff ,they are not acting but they are forced to act by the authorities.any work of RDD of any designation can easly be done by an EO(P&M).jealousy is not good.

  ReplyDelete
 3. 70 % of veo's and eo's not functioning their duty correctly.the schemes of RDD meant for the poorest among the poor peoples.from this poor peoples the veo's amd eo's bribing .their head is the first comment makes.can you tell any word to these companions to stop these cheatings or expell from RDD.if EO(P&M) do any monitoring of the plan implementation then these catagory of VEO's and EO's expelled from RDD. the designation changes takes place in planing department only ,not RDD.there is no medicine for this desease.jelousy is not good,please aviod jelousy and accept the facts.if any irregularities found in the demand plase point out it.

  ReplyDelete
 4. the name of EO(P&M) must be changed to Joint BDO (Statistics)or any other equal name like junior superintendent. In the RDD department, the JBDO and EO have one clerk to assist him. But the EO(P&M) have no clerk or assistant. Remember that the JBDO and EO(P&M) are equal. In all over the state, nature of work of EO(P&M) must be changed into a similar manner.

  ReplyDelete
 5. Definitely the designation should be changed as Jt. BDO P&M. In many Blocks EO P&M are still called as JSI and treated as JSI. If the designation is changed, at least the RDD staffs will be aware that EO P&M has the cadre of Jt.BDO.

  ReplyDelete
 6. If planning and monitoring are done strictly according to the government's strictures by the E.O(P&M), many of the VEO's and elected representatives will loose their jobs and result in the winding up of rural development department.

  ReplyDelete

Previous Page Next Page Home