ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അറിവുകള്‍ക്കായി ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ്‌

ശാസ്ത്ര ബോധത്തിന്‍റെയും ശാസ്ത്ര ചിന്തകളുടേയും യുക്തിയുടേയും സൂര്യവെളിച്ചം.

കാര്യകാരണ സംബന്ധിയായ സത്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വര്‍ത്തമാന കാലത്ത് അന്വേഷണങ്ങളുടെ എരിയുന്ന കനല്‍ക്കൂടായി ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളുടെ ഒരു അക്ഷയഖനിയായി നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം. ഇന്‍റര്‍നെറ്റിന്‍റെ അനന്ത സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നേറാം.

ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അറിവുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും, നിത്യജീവിതത്തില്‍ നാം കാണുന്ന പല അത്ഭുതക്കാഴ്ചകളുടേയും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ബ്ലോഗ്‌.

eco-science.blogspot.com

ക്രിയാത്മക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

A New Website - www.ecostatt.com

നമസ്ക്കാരം ...


          നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും  ecostatt blog team ന്‍റെ ഹൃദ്യമായ പുതുവത്സരാശംസകള്‍.
          ഏതാനം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഞങ്ങള്‍ ഈ ബ്ലോഗ്‌ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഇത് ഇത്രയും വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതിയില്ല.
          ഈ കാലത്തിനിടയില്‍ നിങ്ങള്‍ തന്ന നിസീമമായ സഹകരണത്തിന് ഞങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നും നന്ദി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം  പുതുവല്‍സര സമ്മാനമായി ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങള്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു - www.ecostatt.com.
          നമ്മുടെ department ന് പുറത്തുള്ളവര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ...
ecostatt blog team
Previous Page Next Page Home