സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജീവനക്കാരുടെ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് - Data Entry Form

WE ARE ONE Campaign - Let's Know Ourselves By Forming Our Data Bank

പ്രിയ സഹപ്രവര്‍ത്തകരേ
          സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ Data Bank തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടമായി താലൂക്ക്‌ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ Data Entry ഇന്ന് (2/2/2015) മുതല്‍ തുടങ്ങുകയാണ്. ചുവടെയുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായിച്ച് മനസിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം Data Entry തുടങ്ങുക.

Previous Page Next Page Home