പഴയ മലയാളം പാട്ടുകള്‍ക്കായി ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ്‌...


        പഴയ മലയാളം പാട്ടുകള്‍ക്കായി "ecostatt" ല്‍ നിന്നും ഇതാ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ്‌  - "www.malayalamold.blogspot.com". ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പാട്ടുകള്‍ ( 1155 പാട്ടുകള്‍ ) ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളം അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാണ് എല്ലാ പാട്ടുകളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 പേജുകളിലായി ഇവയെ തരംതിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

        ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കില്‍ത്തന്നെ പാട്ടുകള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ സേവ്

അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ...

        കാര്‍ഷിക സര്‍വേ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. സര്‍വേയുടെ ഫീല്‍ഡ്‌തല ജോലികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍വേയുടെ പ്രാരഭ ഘട്ടമായ ലിസ്റ്റിങ്ങിന്‍റെയും (L1, L2 ഷെഡ്യൂളുകള്‍ ) രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്‍റെയും (H ഷെഡ്യൂള്‍ )ഹോണറേറിയം ഇതുവരെ പൂര്‍ണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍
Previous Page Next Page Home