കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടും അപേക്ഷിക്കാന്‍ PSC അവസരം നല്‍കുന്നില്ല.

          കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ : 208/2013, ഗസറ്റ് തീയതി: 31/7/2013 പ്രകാരം PSC റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നാല് വേക്കന്‍സിക്കായി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അവസാന തീയതി 4/9/2013 ആയിരുന്നു. ഇതിലെ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ യോഗ്യത തെറ്റായി വന്ന കാര്യം "ecostatt" ബ്ലോഗില്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ പരാതിയായി എഴിതിയിരുന്നു (RO പ്രോമോഷനിലും ചിറ്റമ്മനയം ...).


               ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട PSC, 22/10/2013 ല്‍ No:GR.II A (3) 48822/05/GW, തിരുവനന്തപുരം - ഓര്‍ഡര്‍ പ്രകാരം തിരുത്തല്‍ വിജ്ഞാപനം കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ തെറ്റായ യോഗ്യതാ വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്ന PSC അധികാരികള്‍ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ തീയതി നീട്ടി അവസരം നല്‍കണം.




1 comment:

  1. Delayed clarification denied opportunity to job seekers.

    ReplyDelete

Previous Page Next Page Home